Michał AndrijewskiDyrektor Departamentu do Spraw Oceny Ryzyka w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Dr n. med. w dziedzinie toksykologii

Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT w Warszawie

Absolwent Podyplomowego Studium Chemii UŁ w Łodzi

Absolwent Podyplomowego Studium Kształtowania i Ochrony Środowiska UŁ w Łodzi

Ekspert w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych

Ekspert w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem

Przedstawiciel Polski w grupie roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrożenia rozporządzenia REACH

Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów

Szukaj

Zespół ekspertów